Nyheter

Video: Google Home-stöd och andra nyheter hos Samsungs TV år 2019

Ännu svartare är det nya svarta

Sam­sung har åter igen visat upp sina kom­mande TV-mod­eller för jour­nal­is­ter och det är fram­förallt tre sak­er vi tar med oss. Bolaget har lyck­ats få till betrak­t­ningsvinkeln på sina QLED-flag­gskeppsmod­eller att för­ra årets mod­eller fram­står i lite väl dåli­ga dagar. Vidare kom­mer nu inbyg­gt stöd för Google Assis­tant vilket gör att vi kan sät­ta på och stän­ga av teven, byta kanal, ingån­gar och star­ta appar via rösten både från mobilen och Google Home-hög­ta­lare. Fak­tum är att dessa funger­ar bät­tre än de med Chrome­cast inbyg­gt då sådana mod­eller från konkurenter­na inte kan star­tas via Google Assis­tant.

Slut­li­gen lanser­ar de Ambi­ent Mode 2.0 i år vilket gör att de bak­grun­der som lig­ger uppe och gör att teven ser ut som en tavla sam­tidigt som den knappt drar någon ström kan anpas­sas bety­dligt mer. Favoriten hos oss var den rörli­ga bak­grun­den där de dig­i­ta­la löven anpas­sar sig till hur vädret är utomhus.

Lanser­ings­da­tum för alla mod­eller utom 8K är satt idag den 11 mars. 8K kom­mer i slutet av månaden. Se vår artikel nedan för vad som skil­jer mel­lan mod­eller­na. Aktuel­la pris­er hit­tar du på Samsung.com.

https://teknikveckan.com/hemelektronik/svenska-priser-pa-samsungs-2019-ars-tv-modeller/

Kommentarer