Video

Video: Hands-On Ecoride Epix 2019

Ökad säkerhet på elcyklar - får starttagg!

Årsmod­ell 2019 av Ecoride Epix är den sista av sitt slag på grund av dess motor på bakhjulet men den är inte fy skam för det.

I den­na video går vi igenom vad det finns för skill­nad­er mel­lan oli­ka elcyk­lar samt vad som görs så speciellt med den­na mod­ellen när det kom­mer till säk­er­het samt en rad andra smar­ta funk­tion­er.

Cykeln är köpt på Ecoride i Malmö.

Kommentarer