Skrivet den 2 January 2009 kl 15:37 av Nyheter2 kommentarer468

Videochatta mellan Mac och PC

Videochattprogram

Text: Peter Esse (Cre­ative Com­mons)

Så du har, som så mån­ga andra, köpt en Mac men flera av dina vän­ner sit­ter kvar på PC? Kom­pat­i­biliteten mel­lan de oli­ka sys­te­men är i prin­cip total, men det finns ändå en liten detalj som inte rik­tigt hänger med; videochatt via MSN, eller Microsoft Mes­sen­ger som det het­er nu för tiden på Mac. Men det finns lös­ningar. 

Lösning 1: iChat 

Med alla Macar föl­jer pro­gram­met iChat med, det är inte bara snyg­gt utan även lät­tan­vänt. Bör­ja med att ska­pa ett använ­dar­man hos apple.com. (Tyvärr är det en viss för­dröjn­ing från det att du ska­p­at ditt använ­dar­namn till att det fak­tiskt funger­ar)

Dina vän­ner med Win­dows får lad­da hem sitt pro­gram på www.aim.com, där ska­par de ock­så ett använ­dar­namn. När allt är klart läg­ger ni bara till varan­dra på era kon­tak­tlis­tor. Upp till fyra per­son­er kan chat­ta sam­tidigt via iChat. 

Lösning 2: Skype 

Skype är ett pro­gram vars syfte är att få ner tele­fon­räkningar­na till utlandet, det är även ett rik­tigt bra chatt- och videochatt pro­gram. Skype bör­jar dessu­tom bli ett ful­lvärdigt alter­na­tiv i de fles­ta kom­mu­nika­tion­ssam­man­hang. 

Skype lad­dar du hem via skype.com och använ­dar­man ska­par du i pro­gram­met. 

Lösning 3: aMSN 

aMSN är ett pro­gram som kan kom­mu­nicera med MSN och utveck­lar­na har fak­tiskt lyck­ats byg­ga in videostöd. Det­ta är för när­varande det enda alter­na­tivet att videochat­ta med andra MSN-använ­dare. aMSN är dock varken särskilt snyg­gt eller snabbt. aMSN finns på amsn-project.net

Lösning 4: ”Den som väntar …”

Fjärde lös­nin­gen är att vän­ta och se, enligt säkra käl­lor kom­mer Microsoft snart tillkän­nage att även MSN/Messenger på Mac får videostöd. Ljuset är nära. 

Mer information

Begrepps­förvir­ring 

MSN, Win­dows Live, Mes­sen­ger? Vad är skill­nader­na? Först hette det MSN Mes­sen­ger, förko­r­tat MSN i folk­mun. Därefter blev det Win­dows Live Mes­sen­ger på PC och Microsoft Mes­sen­ger på Mac. Även om MSN är den dominerande chat­tk­lien­ten här i Sverige och säk­ert i resten av Europa ock­så är det inte rik­tigt likadant i resten av världen. I USA är AIM större, det vill säga det som iChat baseras på, vilket ock­så kan förk­lara var­för man valt just det­ta. 

Automa­tiskt start 

Installer­ar du Skype kom­mer det att star­ta automa­tiskt var­je gång du star­tar datorn. Det­ta gäller även en hel del andra pro­gram. Vill du inte ha det så här kan du stän­ga av det under Kon­ton i Sys­teminställ­ningar­na och sedan Star­to­b­jekt. Mark­era där pro­gram­met som inte skall star­ta och tryck på minus-knap­pen.

2 kommmentarer på Videochatta mellan Mac och PC

  1. DCLXVI says:

    Nu har ju även Google ett alter­na­tiv via Gmail: http://mail.google.com/videochat

  2. Adam says:

    Även Oovoo är ett skype lik­nande pro­gram http://www.oovoo.com