Nyheter

Vilket nästa stora Star Wars-LEGO vill du se?

Dansken undrar!

När det är dags att ska­pa näs­ta sto­ra Star Wars-Lego tar före­tag hjälp av sina fans.

Genom tjän­sten LEGO Ideas kan vi rös­ta på tre oli­ka alter­na­tiv till ny Star Wars-set i Ulti­mate Col­lec­tors-klass. Det bety­der mån­ga och dyra lego­b­itar men ock­så mas­si­va byggen.

De tre valen står mel­lan Neb­u­lon B Escort Frigate mest känt som sjukhusskepp för rebeller­na, Tie Bomber som vi alla vet gör job­bigt sto­ra hål i flag­gskepp samt Repub­lic Gun­ship.

Prob­lemet nu är ju att vi så klart skulle vil­ja ha alla tre skep­pen så det­ta kanske inte är någon tjänst till oss fans när vi tänker efter. Oavsett det så är omröst­nin­gen öppen till och med 30 jan­u­ari klock­an 10.00 vår tideräkn­ing.

 

Kommentarer