Nyheter

Virtuellt Corona-test hjälper dig och vården

Självskattning hos Region Stockholm

För att under­lät­ta 1177 och andra kom­mu­nika­tionsvä­gar in till vår­den finns nu ett självtest för Coro­na.

Region Stock­holm har tag­it fram ett självtest, en så kallad självskat­tning, om du mis­stänker att du fått Coro­na-viruset. De skriv­er själ­va att “de fles­ta som smit­tas av coro­n­avirus får mil­da sym­tom och kan stan­na hem­ma och ta hand om sig som vid en förkyl­ning eller influ­en­sa.

Men i vis­sa fall behövs mer vård, i slutet av testet får du rek­om­men­da­tion­er baser­at på dina svar.

Kommentarer