Nyheter

VOI börjar med abonnemang för företag

Hoppas det även kommer till privatpersoner

Det sven­s­ka VOI som pysslar med att hyra ut elspark­cyk­lar och numera även elcyk­lar lanser­ar nu i juni en abon­ne­mangstjänst för före­tag.

Det funger­ar så att före­tag kan teck­na upp sig på ett abon­ne­mang där deras anställ­da får åka hur myck­et som helst, eller ett abon­ne­mang där före­taget beta­lar för var­je enskild resa. VOI rik­tar in sig mot före­tag som vill sän­ka sin trans­portkost­nad­er för onödi­ga taxire­sor.

VOI skriv­er i sitt pressmed­de­lande:

“Vi vill arbe­ta nära med före­tag som är under press för att min­s­ka sin miljöpåverkan inom alla områ­den i deras affär, med fokus på kor­ta resor som görs under arbetet. Vi kan genom den­na pilot erb­ju­da före­tag ett mer håll­bart och tid­sef­fek­tivt reseal­ter­na­tiv, vilket ock­så hjälper dem att sän­ka sina trans­portkost­nad­er. Före­ta­gen runt om i Europa har en roll att spela i att avvär­ja kli­mat­förän­drin­gen och att min­s­ka koldiox­i­davtryck. Oavsett om du är baser­ad i Stock­holm eller kör mel­lan möten i Köpen­hamn eller i Paris kom­mer du att kun­na använ­da VOI, säger Erik Bergqvist, Head of Part­ner­ships.”

Vi får hop­pas att VOI även tit­tar på någon lös­ning för pri­vat­per­son­er där man för en fast kost­nad var­je månad får åka hur myck­et man vill.

Kommentarer