Nyheter

VOI tillhandahåller Stockholms stad hyrcyklar

Kontrakt som sträcker sig under sju år

VOI erb­jud­er inte bara elspark­cyk­lar utan har utökat sitt sor­ti­ment med elcyk­lar och idag står det klart att bolaget har vun­nit en stor upphan­dling med Stock­holm stad.

Totalt kom­mer VOI stäl­la ut 7 500 elcyk­lar och 500 låd­cyk­lar på Stock­holms gator och i sam­band med det­ta kom­mer även en helt ny app att lanseras som enbart kom­mer använ­das för att hyra elcyk­lar och låd­cyk­lar­na. Kon­trak­tet är värt hela 400 miljon­er kro­nor och gäller under en peri­od på sju år.

De oli­ka cyk­lar­na kom­mer att kun­na hyras per dygn men det kom­mer även finnas årsko­rt som kostar 499 kro­nor eller halvårsko­rt som kostar 279 kro­nor. De förs­ta cyk­lar­na kom­mer att stäl­las ut i juli.

Vill ni läsa mer om VOI:s nya flot­ta av elcyk­lar, elspark­cyk­lar och låd­cyk­lar kan ni göra det här.

Käl­la: DI Dig­i­tal

Kommentarer