Nyheter

Volvo rullar ut första bilarna med maxhastighet på 180 km/h

Eller under.

Om två veck­or rullar Volvos förs­ta bilar som har en max­hastighet på 180 km/h ut från fab­riken.

Det är i ett ytterli­gare steg att öka säk­er­heten på vägar­na som Vol­vo nu väl­jer att sät­ta en max­hastighet på sina bilar som säljs. 180 km/h är gränsen som är satt från fab­rik men med den här utrull­nin­gen så kom­mer även en smart bil­ny­ck­el, Care Key, att lanser­at där det kom­mer vara möjligt att låna ut bilen och då sät­ta ännu lägre hastighets­be­grän­sning på bilen. Det­ta kan vara använd­bart om man ska låna ut bilen, exem­pelvis till någon i famil­jen som ten­der­ar till att över­skat­ta sin egen kör­för­må­ga.

– Vi anser att biltil­lverkare har ett ans­var att hjäl­pa till att öka trafik­säk­er­heten, säger Malin Ekholm, chef för Vol­vo Cars Safe­ty Cen­tre.

– Vår hastighets­be­grän­sande teknik, och dialo­gen som den har ini­tier­at, pas­sar in i det sät­tet att tän­ka. Topp­farts­be­grän­snin­gen och Care Key hjälper män­niskor att reflek­tera över och förstå att fortkörn­ing är farligt, sam­tidigt som det ger en extra tryg­ghet och stöd­jer bät­tre förar­be­teende.

The refreshed Volvo S90 Recharge T8 plug-in hybrid in Platinum Grey

Prob­lemet med fortkörn­ing är att bilens inbyg­g­da säk­er­het­steknik och smart utfor­made infra­struk­tur vid körn­ing över vis­sa hastigheter inte län­gre är till­räck­ligt för att und­vi­ka all­varli­ga skador och döds­fall om oly­ck­an skulle vara framme. De fles­ta län­der i Västvärlden har hastighets­be­grän­sningar, men fortkörn­ing är ändå van­ligt förekom­mande och en av de van­li­gaste orsak­er­na till döds­fall i trafiken. Miljon­tals män­niskor får fort­farande fortkörn­ings­böter var­je år.

Malin Ekholm, head of the Volvo Cars Safety Centre

Malin Ekholm, head of the Vol­vo Cars Safe­ty Cen­tre

 

Käl­la: Vol­vo

Kommentarer