Nyheter

WWDC ’18 — De 8 största nyhetrna i macOS Mojave

MacOS Mojave är nam­net på näs­ta ver­sion av Macens oper­a­tivsys­tem. Den förs­ta nyheten som pre­sen­teras är Dark Mode. Hela oper­a­tivsys­temet kan bli oli­ka vari­anter av svart om så önskas,

Man tar fas­ta på de öknens oli­ka nyanser och under dagen ändras bak­grun­den från Majove-öknen efter vilken tid det är.

Doku­men­thö­gar

Högar­na från dock­an som sam­lar innehåll kom­mer till skrivbor­det så att du inte län­gre blandar ikon­er till höger och vän­ster.

Find­ern

Find­ern stöd­jer full meta­da­ta i tex foto så att du kan se all infor­ma­tion från ditt foto rakt i fin­gern.

Med Quick­Task kan du göra mer rakt i find­ern, tex ska­pa en PDF baser­at på flera doku­ment eller foton.

Quick­Look

Fler funk­tion­er från Förhandsvis­ning kom­mer rakt i Quick­Look genom att du kan rita rakt på doku­menten i find­ern och övri­ga verk­tyg.

Skär­m­dumpar

Pre­cis som med Quick­Look kan du läg­ga in text och andra sak­er rakt på en skär­m­dump utan att behö­va öpp­na ett bil­dredi­ger­ing­spro­gram.

Det går nu ock­så att skär­m­dumpa rörligt mate­r­i­al så vi slip­per star­ta Quick­Time.

En rik­tigt trevlig funk­tion är möj­ligheten att ta bilder och scan­na in i Macen direkt trådlöst via iPho­nen.

Nya appar

News och Stocks kom­mer till MacOS. News finns dock inte i Sverige. Även röst­memo släpps och synkas med iPhone och nya iPad-appen.

Slut­li­gen kom­mer Hem-appen även till MacOS så vi kan tän­da och släc­ka lam­por­na direkt från skrivbor­det.

Säk­er­het och integritet

Safari block­er­ar all spårn­ing när du använ­der delak­nap­par och annat som inte bor­de spåra något.

Vidare skickar Safari bety­dligt min­dre infor­ma­tion om din dator och på sätt kan de inte iden­ti­fiera din dator och spåra den och dig över nätet.

Mac App Store

Butiken är omdes­ig­nad och fokus lig­ger på redak­tionellt mate­r­i­al.

iOS-appar på macOS

Inom en snar framtid kom­mer vi kun­na köra iOS-appar på macOS. Men bara om det verk­li­gen finns något att vin­na på det. Det­ta kom­mer dock först till utveck­lar­na näs­ta år.

Övrigt

SparaSpara

SparaSpara

Kommentarer