Apple

WWDC 19 — Det här är Mac Pro

Ett rivigt monster

Att Nya Mac Pro och fram­förallt nya skär­men Pro Dis­play XDR vis­ar ett Apple som åter igen vill vara herre på täp­pan när det kom­mer till den pro­fes­sionel­la mark­naden skvall­rar åtmin­stone priset om.

Apple Pro Dis­play XDR lan­dar på 4999 dol­lar vilket bety­der mer än 50 000 sven­s­ka kro­nor. Men då ingår inte det minst sagt dynamiska stäl­let som i sin tur kom­mer gå för mer än 10 000 sven­s­ka kro­nor. Skär­men går dock att kop­pla till vilket VESA-kom­pat­i­belt fäste som helst.

Det vi får för pen­gar­na är en 32-tums Reti­na 6K-skärm med 10-bitars P3-färg och brett fär­gom­fång, max­i­mal ljusstyr­ka på 1 600 cd/m2, kon­trast­förhål­lande på 1 000 000:1 och en super­bred vis­ningsvinkel.

Nya Mac Pro kostar från 5900 dol­lar och lär kun­na lan­da på vilken fan­ta­sisum­ma som helst åt det andra hål­let.

Grund­kon­fig­u­ra­tio­nen ger oss en 8‑kärnig 3,5 Xeon W‑processor med Tur­bo Boost upp till 4.0 GHz. 32GB 2933MHz minne. Grafikko­rtet är ett AMD Radeon Pro 580X med 8 GB minne. Även den­na min­s­ta vari­ant klarar att dri­va två Apple Pro Dis­play XDR eller sex 4K-skär­mar.

Två HDMI-por­tar och fyra Dis­play­Port-anslut­ningar men inga Thun­der­bolt 3‑portar på det­ta kort.

Maxkon­fig­u­ra­tio­nen ger oss en 28-kärnig 3,5 Xeon W‑processor med Tur­bo Boost upp till 4.4 GHz. 2TB 2933MHz minne. Grafikko­rtet är ett då två AMD Radeon Pro Vega II med 64 gb grafik­minne. Den­na klarar åtta 4K-skär­mar och fyra Apple Pro Dis­play XDR-skär­mar.

Fyra Thun­der­bolt 3‑portar och en HDMI 2.0‑port. Samt fyra Dis­play­Port-anslut­ningar.

Mel­lan max och min­i­mumkon­fig­u­ra­tio­nen finns det hun­dratals oli­ka val.

Dessa kan sedan byg­gas ut med så kallade MPX Mod­ules eller PCI Express-kort.

Ja lite som den gam­la goda tiden när orig­i­nal-Mac Pron lanser­ades.

Läs mer om nya Mac Pro hos Apple lik­som nya Pro Dis­play XDR.

Kommentarer