Nyheter

WWDC 2018 — Alla rykten

WWDC går av stapeln den 4 juni och nu är det inte långt kvar, nedan har Teknikveck­an sam­lat alla ryk­ten om Apples utveck­larkon­fer­ens och vi bör­jar med hård­varan:

Apples dator­er:

För­ra året på WWDC upp­dat­er­ade Apple hård­varan i flera av sina dator­er och ett lik­nande ingrepp lär göras i år. Frå­gan är om även Mac­Book Air och Mac Mini får sina efter­läng­tade upp­graderingar som vis­sa ryk­ten pekar på. Tim Cook bekräf­tade i okto­ber 2017 att Mac Mini är en vik­tig pro­dukt för Apple och att den inte är ned­lagd.

iPad Pro:

Det var ett tag sedan iPad Pro fick sig en upp­da­ter­ing och flera ryk­ten pekar nu på att Apple kom­mer att göra ett “iPhone X — ingrepp” på iPad Pro. Man kom­mer drastiskt min­s­ka ned döy­tan och vis­sa påstår även att den kom­mer få en flärp, utöver det­ta ryk­tas det att ett nytt A‑chip kom­mer att pre­sen­teras till iPad Pro.

 

iPhone SE 2:

Apples bud­get­mod­ell har det inte var­it tyst om och massvis av ryk­ten har flo­r­erat på nätet. Myck­et pekar på att SE 2 kom­mer ha min­dre bezels och även någon form enklare FaceID med en flärp i top­pen. Det sägs även att den ska bli lite större och hör­lur­sut­taget ska vara bort­plock­at.

 

Air­Pow­er:

Den 12:e sep­tem­ber 2017 pre­sen­ter­ades Air­Pow­er, en trådlös lad­dare som ska kun­na lad­da både iPhones med Qi, Air­pods och Apple Watch series 3. Men efter even­tet har det var­it tyst och det har läckt väldigt lite infor­ma­tion om lad­daren. Mån­ga ryk­ten pekar på att lad­daren kom­mer att lanseras i sam­band med WWDC, och då även det nya caset till Air­pods som krävs för att kun­na lad­da dom med Air­Pow­er.

iOS 12:

Flera ryk­ten pekar på att Apple kom­mer släp­pa färre funk­tion­er och fokusera på att opti­mera mjuk­varan och elim­in­era bug­gar. Några nya funk­tion­er som det har ryk­tats om är att FaceID ska kun­na låsas upp i land­skap­släge, vi kom­mer se fler Ani­mo­jis i iOS 12, för­bät­trade notis­er där man grup­per­ar dom i notis­cen­ter och slut­li­gen ryk­tas det även om att cross-plat­form appar mel­lan macOS och iOS ska lanseras. Dock påstår en del ryk­ten att det­ta är fram­fly­t­tat till näs­ta år. Det ryk­tades även om att iOS 12 från bör­jan skulle få en helt omgjord hem­skärm men även det­ta påstås nu fly­t­tas till iOS 13.

Nedan kan ni se en kon­ceptvideo från iup­date­sos där man vis­ar hur dom vill att iOS 12 ska se ut:

https://www.youtube.com/watch?v=TFUfTrgDQLA

macOS:

Det är inte bara iOS 11 som har drag­its med en hel del bug­gar utan flera sto­ra säk­er­het­shål har hit­tats i macOS. Även här säger ryk­te­na att vi kom­mer se väldigt få nya funk­tion­er och fokus kom­mer att lig­ga på säk­er­het och bug­gfixar.

watchOS:

I koden till watchOS 4.3.1 har man hit­tat en kom­men­tar från en av Apples utveck­lare där man har skriv­it “This is where the 3rd par­ty face con­fig bun­dle gen­er­a­tion would hap­pen.” så myck­et pekar på att utveck­lare kom­mer kun­na ska­pa urtavlor i näs­ta sto­ra upp­da­ter­ing av watchOS. Utöver det­ta ryk­te är det inte myck­et som är sagt men fokus lär fort­satt vara att för­bät­tra trän­ing och häl­sa i klock­an.

Air­Play 2, iMes­sage i iCloud, Apple TV och Home­Pod:

Air­Play 2 vän­tar mån­ga använ­dare på och i dom senaste betor­na av iOS 11.4 har både Air­Play 2 och iMes­sage i iCloud dykt upp igen och kom­mer för­mod­li­gen att släp­pas på WWDC. Vi på Teknikveck­an har skriv­it en artikel om hur Air­Play 2 kom­mer att fungera som man kan läsa här.

Till Apple TV har det var­it dåligt med ryk­ten, men i dom senare betor­na av iOS 11.4 har man noter­at att Apple TV har dykt upp i Apples Hem-app. Vad det­ta bety­der vet man inte ännu men förhopp­n­ingsvis kom­mer man kun­na automa­tis­era dessa med andra Home­K­it och Air­Play 2 ‑pro­duk­ter.

 

Vad hop­pas ni att Apple pre­sen­ter­ar på WWDC? Skriv gär­na nedan bland kom­mentar­erna!

 

Kommentarer