Apple

WWDC hotat av Coronaviruset

Och Santa Claras riktlinjer

San­ta Claras offentli­ga häl­sode­parte­ment har gått ut med rik­tlin­jer gäl­lande techjät­tar­na

Pressmed­de­landet om sex nya fall av coro­n­aviruset gör att San­ta Clara nu är upp i 20 fall allt som allt.

San­ta Claras rik­tlin­jer rik­tar sig till både boende och alla dem som arbe­tar för techjät­tar­na, det­ta inklud­er­ar Cuper­ti­no, Moun­tain View, Palo Alto, San Jose och Sun­ny­vale.

Rik­tlin­jer­na rek­om­mender­ar bland annat före­ta­gen att min­s­ka anställ­das resor, min­imera anställ­das nära kon­takt med varan­dra på job­bet, stäl­la in sto­ra möten och kon­fer­enser.

I rik­tlin­jer­na står det att läsa att om det ändå inte går att und­vi­ka större möten så är föl­jande rek­om­mender­at att göra:

If you can’t avoid bring­ing groups of peo­ple togeth­er:

 • Urge any­one who is sick to not attend.

 • Encour­age those who are at high­er risk for seri­ous ill­ness to not attend.

 • Try to find ways to give peo­ple more phys­i­cal space so that they aren’t in close con­tact as much as pos­si­ble.

 • Encour­age atten­dees to fol­low increased hygiene, such as:

  • Wash­ing their hands often with soap and water for at least 20 sec­onds
   • If soap and water are not avail­able, alco­hol-based hand san­i­tiz­er can be used in a pinch
  • Avoid close con­tact with oth­er peo­ple
  • Avoid touch­ing your eyes, nose, and mouth
  • Cov­er­ing their cough or sneeze with a tis­sue — if avail­able — or into their elbow
 • Clean sur­faces with stan­dard clean­ers.

Apple har redan ställt sin när­varo på SXSW där det var plan­er­at att Apple skulle pre­sen­tera tre nya pro­duk­tion­er till Apple TV+

Via: The Verge

Via: AppleIn­sid­er

Käl­la: San­ta Clara Coun­ty, CA, Pub­lic Health

Kommentarer