Recensioner

Xiaomi Mi Smart Kettle är inte så smart som man kan tro

Men värma vatten kan den!

Allt som är upp­kop­plat är inte smart och allt som är smart är inte upp­kop­plat, Mi Smart Ket­tle är ett bra exem­pel på det.

För låt oss göra en sak klart med en gång, det går inte att att star­ta den på dis­tans, du måste tryc­ka på knap­pen. Alla idéer om att tevat­tnet är uppvärmt när du kom­mer ner på mor­gonen går allt­så om intet med den­na pro­duk­ten.

Xiaomi Mi Kettle på en svart bänkskiva med en Google Nest Hub Max i bakgrunden

Form

Däre­mot är det den snyg­gastes och mest stil­re­na vat­tenkokaren vi stött på. Det­ta myck­et tack vare att kon­troller­na till den är fly­t­tade till Xiaomis Mi-app. Så på det sät­tet är det ju lite smart, i alla fall om vi vill att form går före funk­tion. För övri­ga famil­jemedlem­mar eller per­son­er på besök som bara vill koka upp eller vär­ma lite vat­ten finns det dock två knap­par för respek­tive syfte.

Närbild på Xiaomi Mi Smart Kettle med knapparna Boail och Warm

Funktion

Boil-knap­pen gör att vat­tnet kokar och sedan sjunker till önskad tem­per­atur (tem­per­a­turen som du allt­så sät­ter i appen) och Warm ökar tem­per­a­turen upp till önskad nivå utan att vat­tnet fak­tiskt kokar. Övri­ga inställ­ningar i appen hjälper oss att stäl­la in hur länge vi vill att den skall stå och vär­ma vat­tnet och det är upp till 12 tim­mar samt om den får koka upp det igen eller bara stå och småvär­ma. Det går inte att göra några for­mer av automa­tis­eringar och den dyk­er inte heller upp under menyn automa­tis­eringar så som övri­ga enheter gör — i alla fall de som är Wifi-upp­kop­plade.

Ytter­höl­jet blir aldrig varmt som på mån­ga andra, förde­len med att inte vara i glas — inte att förak­ta i en pro­dukt vars enda uppgift är att vär­ma vät­s­ka.

Xiaomi Mi Smart Kettle fylls på med vatten under en kran

Uppkoppling

För Mi Ket­tle kör blue­tooth för hela slanten vilket är synd. En fördel med Wifi hade var­it att exem­pelvis anslu­ta den till vår Google Nest Hub Max som står bred­vid och låta vem som helst kon­trollera den därigenom vid behov. Det hade var­it coolt på rik­tigt.

Den rym­mer 1,5 liter vat­ten och drar 1800 W när den kickar igång.

SAMMANFATTNING

För mig där form gär­na får gå lite före funk­tion är den här myck­et trevlig. Om det inte behöver stäl­las om allt för mån­ga tem­per­a­tur­er per dag så funger­ar den ju även för övri­ga famil­jen. Men det är trots allt ett exem­pel där vi inte vin­ner någon större funk­tion­alitet på att den är upp­kop­plad då det inte går att inte­gr­era den i övri­ga hem­met och kräver att vi har tele­fo­nen i närheten så fort vi skall göra något. ed sina 500–600 kro­nor är priset dock högst rim­ligt.

 • Pro­duk­tk­val­ité: 4/5
 • Funk­tion 3/5
 • Design: 5/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na 4/5
 • Instal­la­tion 3/5
 • Total­be­tyg 3,5/5

Teknikveckan rekommenderar

PLUS

 • Snygg och med mate­r­i­al som inte bränns på utsi­dan.
 • Gör job­bet med bravur, kon­stigt vore annars.
 • Något fler funk­tion­er än en van­lig vat­tenkokare.

MINUS

 • Inte alltid kom­pat­i­bel med övri­ga famil­jen.
 • Går ej att inte­gr­era med andra pro­duk­ter.
 • Hade gär­na fått lik­na och fungera ännu mer som en lam­pa.

DETALJER

 • Anslut­ning: Ström samt blue­tooth
 • Färg: Vit
 • Pris: Från ca 500 kr — se dagsak­tuellt pris hos Pris­jakt.

Kommentarer