Recensioner

Xiaomi Roborock S50 självgående dammsugare — den suger

Bokstavligt talat
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen

Xiao­mi är en upp­stickare som håller på att ta över världen och bolaget har ett extremt stort sor­ti­ment av pro­duk­ter som sträck­er sig från allt till upp­kop­plade vat­tenkokare till smar­ta sen­sor­er, trän­ingsarm­band, mobil­tele­fon­er, elspark­cyk­lar och robot­damm­sug­are. En av Xiaomis styrkor är att de lyckas tillver­ka bra pro­duk­ter och erb­ju­da ett lågt pris, något som väldigt ofta inte går hand i hand — men Xiao­mi lyckas.

Design

Roborock S50 finns i två färg­er, vitt och svart och den sist­näm­n­da har ett annat mod­ell­num­mer och het­er S55. Tit­tar vi på kon­struk­tio­nen så är Roborock rund och det­ta är för att enkelt kun­na nav­ig­era runt stols­ben och andra hin­der. Det finns tre knap­par på top­pen av robot­en där vi kan star­ta städ­nin­gen, skic­ka till­ba­ka robot­en till laddsta­tio­nen och star­ta en zon­städ­ning. Kon­struk­tio­nen är genomgående i plast men den känns inte på några sätt bil­lig utan har en diskret och lite futur­is­tisk känsla med sitt lil­la ”kon­troll­torn” på top­pen.

Funktioner

När det kom­mer till funk­tion­er så har Xiaomis S50 en sak som fak­tiskt stick­er ut från mäng­den och det är en mopp­funk­tion. Under robot­en så går det att dra ut en behål­lare som fylls med vat­ten, i deras app klickar man i mop­pläge och då åker den runt och mop­par gol­ven. Det här skulle vi påstå är mer av en gim­mick än något som fak­tiskt gör gol­ven rena — så tro inte att du kan kas­ta golv­mop­pen och ersät­ta den med S50. I deras app finns det en rad oli­ka inställ­ningar där det går att väl­ja på mopp, tyst läge, bal­anser­at läge, tur­bo och sedan maxläge. Vi har kört S50 på max hela tiden för att få max­i­mal sug­styr­ka. S50 använ­der laser för att map­pa upp hela hem­met och kar­tan går sedan att spara i appen så robot­en har koll på hur hem­met ser ut och var allt­ing står. Det­ta gör att det bli mer pre­cist och i appen går det även att se exakt hur den har kört under städ­nin­gen.

Att damm­suga oavsett maskin är inte en ljudlös upplevelse och det fina med en robot­damm­sug­are är att den kan stä­da när ingen är hem­ma. Du kom­mer åt damm­sug­aren via appen oavsett var i världen du är och det går även att schemaläg­ga vil­ka dagar och vilken tid damm­sug­aren ska påbör­ja städ­ning.

Så städar den

S50 använ­der sig som sagt av laser för att map­pa upp hela lägen­heten och i appen får du som en plan­rit­ning över hela ditt hem. Där ser du pre­cis hur den har tag­it sig fram genom hem­met och kan se hur lång tid städ­nin­gen tog och hur mån­ga kvadrat­meter som den har stä­dat. Nu när vi har gått igenom funk­tion­er och vad den fak­tiskt kan göra så är det ju dags att ta upp det vik­ti­gaste, blir det rent?

Under­teck­nad har två barn i åldrar­na två och fem och ni med småbarn vet att det blir ordentligt med smu­lor och skräp på gol­vet och S50 plockar upp varen­da smu­la. Har bar­nen byg­gt ett stort legoslott i barn­rum­met så går det i appen att sät­ta upp dig­i­ta­la zon­er där robot­damm­sug­aren inte ska köra så den inte damm­sug­er upp sak­er den inte bor­de eller köra på ställen där man tror att den kan fast­na. Något S50 inte gillar är kablar så pre­cis som när man damm­sug­er med en van­lig damm­sug­are så gäller det att man håller det fritt från småsak­er på gol­vet så som min­dre lek­sak­er, strumpor och annat som enkelt kan fast­na. Vi på Teknikveck­an har själ­va inga djur men en vän som har tre hun­dar hem­ma med­de­lade att S50 klarar att hål­la rent efter dessa utan några prob­lem.

Vill ni slip­pa vardagsstäd­nin­gen så är S50 en fan­tastisk maskin för att spara lite tid i det ständigt pågående vardags­pus­slet.

Summering

Roborock S50 är en prisvärd robot­damm­sug­are som gör job­bet med bravur, det är min­i­malt med jobb och någon gång i veck­an plin­gar det till i appen och då är det dags att töm­ma behål­laren som sam­lar upp all damm och smuts. Med en sta­bil mjuk­vara, en bra laser som map­par upp hem­met kor­rekt och en pris­lapp som är bety­dligt lägre än konkur­renter­na är det svårt att rek­om­mendera någon att köpa något annat än S50. Så fort den är klar med städ­nin­gen åter­vän­der den till sin laddsta­tion och invän­tar näs­ta även­tyr.

Detaljerna

 • Städtid ful­lad­dad: 150 minut­er
 • Vat­ten­be­hål­lare: 140 ml
 • Sug­ef­fekt: 2 000 watt
 • Bat­terika­pacitet: 5 200 mAh
 • Självlad­das: Ja
 • Schemaläg­gn­ing: Ja
 • Sen­sor­er för smut­savkän­ning: Ja
 • Upp­täck­er avsatser så som vid trap­por: Ja
 • Tvät­tbart fil­ter: Ja
 • Mått: Höjd 13,30 cm, Bredd 44,40 cm, Djup 39,60 cm, Vikt 3,50 kg
 • Pris: Från 4 390 kro­nor

 

 

 

 

 

Reklam: Köp Xiao­mi Robot­ic Vac­u­um Clean­er / Xiao­mi Roborock S50 hos Web­hallen eller hos Proshop (lager­vara)

Kommentarer