Nyheter

Ygeman ställer sig positiv till påskdata om Sveriges invånare

Förenklar äggletandet avsevärt

Anders Yge­man (S) ställer sig pos­i­tiv till att använ­da geo­da­ta om sven­skar­nas rörelsemön­ster under påskveck­an.

Anders Yge­man är dig­i­talis­er­ingsmin­is­ter i Sverige och anser att det skulle vara pos­i­tivt att använ­da anonymis­er­ad mobil­da­ta från mobil­op­er­atör­erna i Sverige. Folkhäl­somyn­digheten har med­de­lat till SVT att den här lös­nin­gen inte är aktuell i Sverige. Det­ta efter att EU-kom­mi­sio­nen har kon­tak­tat Telia och sju andra mobil­op­er­atör­er med för­frå­gan om att få till­gång till geo­da­ta för att föl­ja rörelsemön­stret hos invå­nar­na.

Det kan vara ett vik­tigt verk­tyg för att begrän­sa smit­tans utbred­ning, säger dig­i­talis­er­ingsmin­is­ter Anders Yge­man (S).

 

Kommentarer