Film & TV

YouTube stämmer den som missbrukat upphovsrättssystemet

En riktig rövhatt

YouTube tar på sig hård­han­skar­na och stäm­mer en per­son som använt video­jät­tens sys­tem för copy­right-anmäl­ningar som utpress­ningsverk­tyg.

Per­so­n­en i frå­ga har helt enkelt gått in och anmält andras mate­r­i­al för upphovs­rätts­brott två gånger och sedan kon­tak­tat YouTube-ägar­na med hot om att anmäla en tred­je gång om han inte fick pen­gar.

YouTube-funger­ar på det sät­tet att du kan mista hela kanalen om du får tre anmäl­ningar om upphovs­rättsin­trång.

Vidare tror YouTube att per­so­n­en “SWAT:at” en innehåll­ska­pare vilket innebär att man ringer och falske­li­gen anmäler ett brott som får polisens SWAT-grupp att stor­ma huset.

Det är inte förs­ta gån­gen det miss­brukas även om det ofta sker på mer för­fi­nade grun­der och via grå­zon­er. USA har ett fair use-sys­tem likt vår cita­trätt men det är inte helt tydligt vad som är just fair use och inte.

Vår egen YouTube-kanal får ibland infor­ma­tion att någon tyckt att vi använt musik eller rörlig bild som någon annan äger. Ibland är det sant och då ska­pas ofta en lös­ning där eventuel­la annonser som visas i videon ger pen­gar till den som äger rät­ten och inte oss. Men det kan ock­så röra sig om något bak­grund­sljud som kom­mit med och på senare tid har YouTube vid­tag­it åtgärder att sådant inte skall räk­nas.

Via Engad­get.

Kommentarer