Nyheter

Nu stänger GameStop ner i Sverige

Officiell information

Nu går Gamestop ut och berät­tar att alla butik­er och webb­han­deln kom­mer avveck­las i Sverige samt vad som gäller med pre­sen­tko­rt och andra aktuel­la spörsmål.

Vi vis­ste att det skulle ända sedan innan då medar­betare gått ut och sagt det men nu kom det allt­så offi­ciellt från bolaget.

Kom­mentera gär­na, var­för tror du Gamestop inte kla­rade sig?

Kommentarer